iconFaqהטלויזיה לא מגיבה לשלט, מה הבעיה?
במידה והטלויזיה לא מגיבה לשלט חשוב לבדוק מספר דברים:
1. האם יש סוללות בשלט?
2. האם נורית החיווי בשלט מאירה?
3. במידה ונראה שהבעיה לא בשלט ניתן להזמין טכנאי לבדוק את הטלוויזיה.


iconFaqהטלויזיה לא נדלקת. מה עושים?
1. בדוק שהבעיה נובעת מהטלויזיה ולא ממקור אחר כמו שקע חשמל.
2. בדוק שמתג ההפעלה הראשי של הטלויזיה לא כבוי.
3. הוצא את שקע החשמל וחבר מחדש את הטלויזיה לחשמל.


iconFaqהטלויזיה נדלקת אבל אין תצוגה, מה עושים?
ראשית כבה והדלק את הטלויזיה ובדוק אם התצוגה חזרה.